Tạp chí Khoa học Chính trị, S. 2 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh về bền vững

GS, TS. Chu Văn Cấp

Tóm tắt


Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh về bền vững

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Chính trị. ISSN: 1859-0187