Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TIẾP CẬN TRÊN QUAN ĐIỂM GIỚI

Lê Thị Thu

Tóm tắt


Tóm tắt: Các vấn đề liên quan đến giới và khác biệt giới đã được nghiên cứu từ lâu trên thế giới. Tại Việt Nam, cách tiếp cận này cũng từng bước được quan tâm và đưa vào các chương trình hành động ở nhiều cấp độ khác nhau. Tuy nhiên, các nghiên cứu ứng dụng quan điểm giới trong lĩnh vực công tác xã hội (CTXH) nói chung và thực hành CTXH  nói riêng hầu như còn bỏ ngỏ. Bài  viết này đề cập tầm quan trọng của việc tiếp cận dựa trên quan điểm về giới và ứng dụng trong thực hành CTXH. Những kiến thức liên quan đến nhạy cảm giới, nhu cầu giới… sẽ trực tiếp hỗ trợ cho nhân viên CTXH trong quá trình trợ giúp thân chủ bao gồm: tiếp cận thân chủ, thu thập thông tin, xác định nhu cầu và giải quyết vấn đề. Thông qua vận dụng những kiến thức về giới khi thực hành các bước trong hỗ trợ cá nhân là phụ nữ khuyết tật, tác giả đưa ra đề xuất tiếp cận lồng ghép giới trong đào tạo thực hành CTXH.

Abstract: Gender issues and gender difference have been intensively studied in the world for years. In Vietnam, gender approach has gradually been taken into account and applied at different levels of action plans. However, there is few research applied gender perspective in social work and social work practice. This article discusses the importance of gender approach and its application in social work practice. Knowledge of gender sensitivity, gender needs, etc. will directly assist social workers during the process of supporting their clients, including: approaching clients, gathering information, identifying their needs and supporting them overcome their problems. By using gender perspective in social work targeting disable women, the author suggest to mainstream gender in social work training and social work practice.


Toàn văn: XML