Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam, T. 2, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ PHỤ NỮ VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Nguyễn Mạnh Chủng

Tóm tắt


Tóm tắt: Phụ nữ Việt Nam là một bộ phận quan trọng, lực lượng to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta; quan tâm, chăm lo đến phụ nữ là vấn đề chiến lược có ý nghĩa quan trọng của cách mạng. Quan điểm đó luôn được Đảng ta đề cập trong các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết qua các thời kỳ, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước từ năm 1986 đến nay. Ngay từ những ngày đầu của sự nghiệp cách mạng, Đảng ta đã nhấn mạnh đến quyền bình đẳng nam – nữ, coi đây là một trong những mục tiêu cách mạng hướng tới. Quan điểm đó đã được Đảng ta tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh qua các kỳ đại hội và thể chế hóa bằng pháp luật của nhà nước. Để khái quát một cách có hệ thống quan điểm của Đảng về phụ nữ và phát huy vai trò của phụ nữ trong thời kỳ đổi mới, bài viết của tác giả đã tập trung phân tích về quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phụ nữ qua các kỳ Đại hội từ năm 1986 đến nay. Trên cơ sở đó, bài viết đề cập một số giải pháp tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Abstract: Women are significant and great force in the revolutionary cause of Vietnamese Communist Party and people; caring for women is an important strategic issue of the revolution. This point of view is always mentioned by the Party in its documents, directives, resolutions through periods, especially during the comprehensive innovation of the country since 1986. From the beginning of the revolution, the Party has been emphasizing equal right for women and men, recognizing that as one of the goals of the revolution. This point of view is keep being complemented and completed through congresses of the Party and institutionalized by state law. In order to systematically generalize the view of the Party on women and promote the role of women in the innovation era, the articlefocuses on analyzingthe view of the Communist Party of Vietnam on women through its congresses from 1986 to present. On that basis, the article mentions a number of solutions to further promote the role of Vietnamese women in the period of accelerated industrialization, modernization and international integration.


Toàn văn: XML