Chi tiết về Tác giả

Chủng, Nguyễn Mạnh Trường Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng