Chi tiết về Tác giả

Phụ nữ, Nhà xuất bản Nhà xuất bản Phụ nữ, 39 Hàng Chuối, Hà Nội