Chi tiết về Tác giả

Hằng, Trương Thúy Học viện Phụ nữ Việt Nam