Chi tiết về Tác giả

Lê, Trần Thị Hồng Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng

  • S. 1 (2018) - CHÍNH SÁCH, LUẬT PHÁP
    CÁC QUY ĐỊNH VỀ TỘI HIẾP DÂM TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NHÌN TỪ KHÍA CẠNH NỮ QUYỀN
    Tóm tắt  XML