Chi tiết về Tác giả

Thanh Huyền, Trần Thị Khoa Luật, Học viện Phụ nữ Việt Nam