Chi tiết về Tác giả

Tú, Vũ Minh * Ngân hàng TMCP Bản Việt, TP Hồ Chí Minh